معرفی مدیران

mohammadi1

حسن سیدمحمدی

مدیر فروش

h.seyedmohammadi@pooladimm.com

IMG_2316E1

حسام بختیاری

معاون مدیر عامل

h.bakhtiari@pooladimm.com

soltani1

وحید سلطانی

قائم مقام مدیرعامل و مدیر امور مالی و اداری

v.soltani@pooladimm.com

s.bakhtiari1

سیروس بختیاری

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

sab@pooladimm.com

soleimanpour1

محمد سلیمانپور

مدیر واحد الکترونیک

moh-s@pooladimm.com

ghanbari1

داود قنبری

مدیر طرح و توسعه

d.ghanbari@pooladimm.com

bahaloo

رضا بهالو

مدیر بازاریابی

r.bahaloo@pooladimm.com

gharei1

پریسا قاریی

مدیر بازرگانی خارجی

pgh@pooladimm.com