دستگاه تزریق سری BS

در دستگاههای تزریق سری BS پولاد از موتور پمپ سروو (servo) جهت کنترل بسیار دقیق پمپاژ روغن به بخش های مورد نیاز دستگاه تزریق به کار گرفته شده که مزیت اصلی آن کاهش مصرف برق و هزینه های ناشی از آن بین ۲۰٪ تا ۸۰٪ نسبت به پمپ های دبی ثابت و دبی متغیر بوده است. پمپ های استفاده شده در سری BS پولاد ساخت شرکت Voith یا Eckerle آلمان می باشند.

این دستگاه ها، با وجود اینکه نسبت به ماشین های تزریق سری BT (دستگاه های مجهز به پمپ دبی متغیر) قیمت بالاتری دارند، اما به دلیل صرفه جویی بیشتر در هزینه های انرژی، از دوره بازگشت سرمایه کوتاهی برخوردارند. کلیه دستگاه های سری BS پولاد مجهز به سیستم کنترل KEBA ساخت کشور اتریش با منوی کاملا فارسی می باشند و همچنین دارای مکانیزم ۳صفحه ای گیره بوده و در تناژهای گوناگون از ۶۰ تن تا ۱۸۰۰ تن به صورت انبوه تولید میگردند. مشتریان گرامی می توانند پس از مشاوره با واحد فنی و مهندسی شرکت پولاد، و با توجه به ابعاد قالب، نوع مواد، فشار و وزن تزریق مورد نیاز خود، مناسبترین انتخاب را از بین تناژهای مختلف دستگاهها داشته باشند.

موتور پمپ با کنترل سروو

 

سروو پمپ ها، تکنولوژی نسبتاً جدیدی هستند که به کمک آن هـا مـی تـوان مواقعـی کـه در سیسـتم هیدرولیک نیـازی بـه گردش یـا فشـار روغـن نیسـت سیستم هیدرولیک را خاموش کرده و مصرف انرژی را بــه صفر رساند.

صرفه جویی در مصرف انرژی

سروو پمپ ها در مقایسـه با پمـپ های بـا دبـی ثابـت بین ۲۰ % الی ۸۰ %در مصرف انرژی صرفه جویی می کنند.

 

 

کاهش دمای روغن هیدرولیک

ســروو پمــپ هــا بــا کاهــش دمــای روغــن هیدرولیــک، عمــر روغــن هیدرولیــک را تــا ۵ برابــر افزایــش مــی دهنــد و زمــان تعویـض روغـن طوالنـی تـر مـی شـود. همچنین خنک کردن روغن هیدرولیک ارزان تر تمــام خواهــد شــد.

 

کاهش قابل ملاحظه صدا

سـروو پمــپ هــای مجهــز بــه پمپ دنده ای داخلی، صدای دستگاه را به صورت قابل ملاحظه ای کاهش می دهند.

 

 

سادگی مدار هیدرولیک

سروو پمپ ها دارای مدار هیدرولیک سـاده تــری هســتند؛ در نتیجه تعمیرات و نگهداری دستگاه آسانتر می گردد.

 

 

ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی

سروو پمپ هـا باعث دقت بیشتر در کنترل عوامل فشار و سرعت دستگاه میگردند؛ پـردازش بازخوردهای سرعت و فشار در یک سیکل بسته، موجب عملکـرد روانتـر دسـتگاه و بهبود دقت وزنی و ابعادی قطعات تولید شده مـی گـردد

چه صنایع یا تولیداتی، بیشتر از مزایای دستگاه های مجهز به سروو پمپ منتفع می شوند؟

 

  •  قطعاتی که زمان خنک کاری آنها طولانی است.
  • قطعاتی که به فشار نگهدارنده برای مدت زمان طولانی نیاز دارند.
  • قطعات با ضخامت جداره زیاد(بیش از ۲ میلیمتر)
  • قطعاتی که سیکل تولید طولانی دارند.
  • قطعات بزرگ (سنگین)